Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studenci

Studia pierwszego stopnia (SPS)

Na kierunku filologia germańska realizuje się nauczanie języka niemieckiego od podstaw.

W trakcie pierwszego roku studiów edukacja obejmuje głównie rozwijanie kompetencji językowej i umiejętności w zakresie praktycznego używania języka niemieckiego, na którą przeznacza się w cyklu kształcenia zwiększoną liczbę godzin. Kluczowym celem jest osiągniecie przez uczących się po pierwszym roku poziomu B1 biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ.

Oprócz intensywnej praktycznej nauki języka niemieckiego, studenci na studiach pierwszego stopnia uzyskują podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów niemieckojęzycznych oraz zdobywają interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie znajomości języka oraz wiedzy o nim w różnorodnych dziedzinach nauki, życia społecznego i w pracy zawodowej.

Po pierwszym roku studenci dokonują wyboru specjalności, której założenia i efekty zostały przedstawione poniżej.

  • ścieżka kształcenia nauczycielskiego skierowana jest do osób, które aspirują, by w przyszłości, po ukończeniu studiów drugiego stopnia, uzyskać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych. Kształcenie obejmuje przedmioty z bloku psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Student nabywa również wiedzę o literaturze i języku, a także historii i kulturze niemieckiego obszaru językowego. Nabyte kompetencje językowe przygotowują go podjęcia do studiów drugiego stopnia na tej specjalności.
  • Specjalność Filologia germańska - Język niemiecki w biznesie i turystyce obejmuje kształcenie praktycznych kompetencji językowych w zakresie języka specjalistycznego 4 sektora biznesu i turystyki. Ponadto student nabywa również wiedzę o literaturze i języku, a także historii i kulturze niemieckiego obszaru językowego. Przygotowany jest do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obsługą językową kontaktów usługowo-handlowych (zakłady produkcyjne, muzea, ośrodki kulturalne, biura tłumaczeń), a także związanych z obsługą ruchu turystycznego (ośrodki informacji turystycznej, biura podróży, hotele). Nabyte kompetencje przygotowują go podjęcia do studiów drugiego stopnia.

 

Studia drugiego stopnia (SDS)

Absolwent kierunku filologia, w zakresie filologii germańskiej posiada kompetencję językową na poziomie C2 Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego, co umożliwia mu swobodne posługiwanie się językiem niemieckim w mowie, a także w piśmie w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Wybór specjalności odbywa się w postępowaniu rekrutacyjnym.

Absolwent specjalności filologia germańska w obszarze języka niemieckiego w biznesie i turystyce posiada kompetencję językową na poziomie C2 Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy, szczegółową i zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie tłumaczeń, redagowania tekstów, opracowywania projektów, a także ustnej i pisemnej komunikacji w języku obcym w sektorze prywatnym i państwowym. Jego kwalifikacje i zdobyte umiejętności pozwalają na zatrudnienie w instytucjach związanych z pracą tłumacza, w charakterze pracownika wydawnictw, redakcji czasopism, środków masowego przekazu, w instytucjach kultury (muzea, ośrodki kultury), archiwach, bibliotekach oraz w sektorze turystycznym (pracownik biura podróży, pilot wycieczek zagranicznych, przewodnik), jak również w sektorze usługowo-handlowym i w sferze biznesu.

Absolwent kierunku filologia w zakresie filologii germańskiej – ścieżka kształcenia nauczycielskiego posiada kompetencję językową na poziomie C2 według Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych.

Absolwent dysponuje niezbędną wiedzą psychologiczną oraz pedagogiczną, dzięki której rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania. Potrafi zaplanować proces dydaktyczno-wychowawczy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Ma udokumentowaną wiedzę oraz praktykę w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, wynikających z przepisów prawa oświatowego, a także potrafi zadbać o rozwój warsztatu pracy i prawidłowo zaplanować ścieżkę awansu zawodowego. Może również podjąć pracę na stanowiskach wymagających wysokiej kompetencji językowej, znajomości kultury i realiów krajów niemieckojęzycznych. Zdobyte kompetencje i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w placówkach oraz instytucjach kulturalno-oświatowych, wydawnictwach, biurach podróży jak i w sektorze ogólnie pojętego biznesu.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku filologia germańska absolwent przygotowany jest teoretycznie i praktycznie do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia germańska

Specjalność:
filologia germańska – język niemiecki w biznesie i turystyce
filologia germańska specjalność nauczycielska
filologia germańska – język niemiecki z j. angielskim

 

Kompetencje w zakresie umiejętności

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia germańska posiada zbliżoną do rodzimej, znajomość języka obcego w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent filologii germańskiej po ukończeniu studiów drugiego stopnia posiada kompetencję językową na poziomie C2 Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy

 

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku

Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce

Studia pierwszego stopnia (6 semestrów) na kierunku filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce pozwalają uzyskać praktyczną znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 oraz wiedzę z zakresu kultury, literatury i historii niemieckiego obszaru językowego.

Studia te zapoznają studentów również ze specjalistycznym językiem używanym w sektorze ekonomiczno-finansowym rozumianym jako sektor biznesu oraz ze specjalistycznym językiem sektora turystycznego, w tym języka z branży hotelarskiej i gastronomicznej. W czasie trwania studiów student odbywa obligatoryjną praktykę zawodową w placówkach związanych z powyższymi sektorami. W programie studiów przewidziane są również zajęcia z podstaw zarządzania i marketingu.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia germańska język niemiecki w biznesie i turystyce jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (4 semestry).

Nabyta wiedza umożliwia mu swobodne wykorzystanie języka w pracy zawodowej, np. jako tłumacz, pracownik administracyjny w przedsiębiorstwach kooperujących z partnerem niemieckim, jako pracownik hotelu, organizator wycieczek turystycznych i imprez kulturalnych. Student może podjąć pracę w instytucjach kulturalno-oświatowych, takich jak muzea, regionalne ośrodki kultury oraz w archiwach, wydawnictwach, redakcjach czasopism oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu mówionego i pisanego, redakcji tekstu i jego interpretacji. itp.

 

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku

Filologia germańska specjalność nauczycielska

Studia pierwszego stopnia (6 semestrów) na kierunku filologia germańska - specjalność nauczycielska pozwalają uzyskać praktyczną znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 oraz wiedzę z zakresu kultury, literatury i historii niemieckiego obszaru językowego.

Absolwent dysponuje niezbędną wiedzą psychologiczną oraz pedagogiczną, dzięki której rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania. Potrafi zaplanować proces dydaktyczno-wychowawczy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Ma udokumentowaną wiedzę oraz praktykę w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, wynikających z przepisów prawa oświatowego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia tej specjalności uzyskuje  kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Absolwent studiów drugiego stopnia tej specjalności uzyskuje  kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego również w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku

Filologia germańska – język niemiecki z językiem angielskim

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent odznacza się biegłą znajomością języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie C1 według ESOKJ oraz na poziomie B2+ w zakresie języka angielskiego. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obsługą komunikacji językowej w kontaktach usługowo-handlowych, w obsłudze ruchu turystycznego, firmach marketingowych, instytucjach kulturalnych (np. muzea, regionalne ośrodki informacji turystycznej) oraz placówkach wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych (np. wydawnictwa, redakcje czasopism, środki masowego przekazu).Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Znajdziesz nas tutaj