Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studenci

Praktyki

Praktyki SPS

Praktyki SDS

 
SYLWETKA ABSOLWENTA:
  • Filologia rosyjska – język rosyjski w biznesie i turystyce (SPS)

Po ukończeniu studiów dzięki zdobytym umiejętnościom pragmatycznym (dobra znajomość języka rosyjskiego, wiedza specjalistyczna m.in. z zakresu realiów społeczno-gospodarczych Rosji, etykiety kontaktów biznesowych, językowej obsługi sfery turystyki, rosyjskich tłumaczeń biznesowych, korespondencji handlowej) oraz umiejętnościom z zakresu zarządzania, organizacji sektora biznesu i turystki, absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze specjalisty branży biznesowej w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obsługą komunikacji językowej w środowisku rosyjskojęzycznych kontaktów marketingowych oraz ruchu turystycznego.

 

  • Filologia rosyjska literacko-przekładoznawcza (SPS)

Po ukończeniu studiów dzięki zdobytym umiejętnościom pragmatycznym (dobra znajomość języka rosyjskiego, wiedza specjalistyczna z zakresu tłumaczeń ustnych i pisemnych) oraz umiejętnościom łączenia wiedzy teoretycznej (Teoria przekładu, Historia przekładu i współczesne tendencje przekładoznawcze) z praktyką translatorską, absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze tłumacza w zakresie przekładu użytkowego, fachowego (sfery biznesu) i literackiego. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi również pracę w wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz placówkach wymagających dobrej znajomości języka i kultury rosyjskiej.

 

  • Filologia rosyjska z językiem angielskim (SPS)

Absolwent uzyskuje ugruntowaną wiedzę z zakresu literatury rosyjskiej i angielskiej, historii, kultury oraz wiedzy ogólnej o krajach i społeczeństwie, którego języka się uczy. Cechuje go wysoki poziom wiedzy praktycznej w zakresie wybranej specjalności, polegający na dobrym opanowaniu języków obcych na poziomie biegłości C1 w odniesieniu do języka rosyjskiego i B2+ w ramach języka angielskiego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posługuje się również językiem specjalistycznym (podstawy rosyjskiego i angielskiego języka biznesu, podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Interdyscyplinarność oferty stanowi o przygotowaniu absolwenta do podjęcia pracy w firmach i instytucjach związanych z działalnością usługowo-handlową lub translatorską oraz w placówkach, wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych (np. praca w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu). 

 

  • Filologia rosyjska z nauczaniem języka polskiego jako obcego (SPS)

Studia, adresowane wyłącznie do studentów cudzoziemców, łączą tradycję z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o języku, literaturze i kulturze wybranych obszarów językowych (rosyjskiego i polskiego), z zakresu realiów społeczno-gospodarczych Rosji i Polski, wiedzy specjalistycznej w obszarze rosyjskiej i polskiej korespondencji urzędowej, tłumaczeń, a także kulturowych aspektów akwizycji języków, niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej w charakterze specjalisty w instytucjach związanych z obsługą komunikacji w środowisku polsko- i rosyjskojęzycznych kontaktów profesjonalnych (urzędowych, marketingowych, hotelarskich, turystycznych etc.). Interdyscyplinarność studiów stanowi o wszechstronnym przygotowaniu absolwenta, predestynuje do podjęcia pracy w placówkach kulturalnych jako propagatora kultury rosyjskiej, a także polskiej, w szeroko rozumianym sektorze mediów, w wydawnictwach i zawodach, opierających się na wykorzystaniu zaawansowanej znajomości języka rosyjskiego i polskiego jako obcego – w realiach kraju pochodzenia studenta, w tym specjalistycznych umiejętności komunikacyjnych, profesjonalnego formułowania wypowiedzi ustnych, redakcji tekstu i jego interpretacji. 

 

  • Filologia rosyjska – język rosyjski w biznesie i turystyce (SDS)

Absolwent uzyskuje ugruntowaną wiedzę z zakresu literatury najnowszej, kultury współczesnej, metodologii badań językoznawczych i literackich przy jednoczesnej znajomości specjalistycznego języka rosyjskiego, zapewniającego mu przygotowanie do pracy wymagającej orientacji w sektorze biznesu (rosyjskojęzyczna dokumentacja handlowa w obrocie zagranicznym), stosunkach międzynarodowych, turystyce (m.in. geografia turystyczna Rosji) i reklamie (język środków masowego przekazu i reklamy; przekład tekstów medialnych). Specjalność pozwala także na podjęcie pracy w biurach tłumaczeń, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach.

 

  • Filologia rosyjska z językiem angielskim (SDS)

Absolwent uzyskuje ugruntowaną wiedzę z zakresu literatury najnowszej, kultury współczesnej, metodologii badań językoznawczych i literackich. Cechuje go wysoki poziom wiedzy praktycznej w zakresie wybranej specjalności, polegający na profesjonalnym opanowaniu języków obcych na poziomie biegłości C2 w odniesieniu do języka rosyjskiego i C1 w ramach języka angielskiego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.  Absolwenta charakteryzuje pogłębiona wiedza w sferze percepcji i redagowania tekstów, a także postawa otwartości wobec innych języków i kultur.
Treści kształcenia realizowane w ramach specjalności dwujęzycznej sprzyjają nie tylko doskonaleniu kompetencji językowych, pogłębieniu wiedzy o języku, akwizycji i komunikacji, ale również wyposażeniu studenta w umiejętności specjalistyczne anglo- i rosyjskojęzycznej translacji literackiej, wdrożeniu do samorozwoju i działań badawczych.   
Studenta cechuje wysoki poziom wiedzy praktycznej w zakresie profesjonalnego opanowania języków obcych, a nabyte kompetencje interdyscyplinarne pozwalają mu na podjęcie pracy w środkach masowego przekazu, w sektorze usług, w wydawnictwach, placówkach kulturalnych i instytucjach europejskich, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych oraz kultury krajów wybranego obszaru językowego.

 

  • Filologia rosyjska z językiem ukraińskim (SDS)

Absolwent zdobywa wysokie kompetencje językowe: znajomość języka rosyjskiego na poziomie biegłości C2 i języka ukraińskiego C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, gruntowną i specjalistyczną wiedzę z zakresu metodologii i badań empirycznych współczesnego literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, zna literaturę najnowszą, a także realia i współczesny dyskurs kulturowy określonych obszarów językowych. Absolwenta charakteryzuje pogłębiona wiedza w sferze percepcji, redagowania i tłumaczenia tekstów, a także postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a ponadto dążenie do samorozwoju oraz podejmowania działań badawczych. Studenta cechuje wysoki poziom wiedzy praktycznej w zakresie profesjonalnego opanowania języków obcych, a nabyte kompetencje interdyscyplinarne pozwalają na podjęcie pracy w środkach masowego przekazu, w administracji, w sektorze usług oraz biznesu, tłumaczeń i konsultacji językowych, w wydawnictwach, placówkach kulturalnych i instytucjach europejskich, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych oraz kultury krajów wybranego obszaru językowego (tzw. sfera komunikacji interkulturowej). Absolwent posiada wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego, jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Znajdziesz nas tutaj