Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studenci

SYLWETKA ABSOLWENTA:

  • Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce (SPS)

Po ukończeniu studiów dzięki zdobytym umiejętnościom pragmatycznym (dobra znajomość języka rosyjskiego, wiedza specjalistyczna m.in. z zakresu realiów społeczno-gospodarczych Rosji, etykiety kontaktów biznesowych, językowej obsługi sfery turystyki, rosyjskich tłumaczeń biznesowych, korespondencji handlowej) oraz umiejętnościom z zakresu zarządzania, organizacji sektora biznesu i turystki, absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze specjalisty branży biznesowej w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obsługą komunikacji językowej w środowisku rosyjskojęzycznych kontaktów marketingowych oraz ruchu turystycznego.

  • Filologia rosyjska literacko - przekładoznawcza (SPS)Po ukończeniu studiów dzięki zdobytym umiejętnościom pragmatycznym (dobra znajomość języka rosyjskiego, wiedza specjalistyczna z zakresu tłumaczeń ustnych i pisemnych) oraz umiejętnościom łączenia wiedzy teoretycznej (Teoria przekładu, Historia przekładu i współczesne tendencje przekładoznawcze) z praktyką translatorską, absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze tłumacza w zakresie przekładu użytkowego, fachowego (sfery biznesu) i literackiego. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi również pracę w wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz placówkach wymagających dobrej znajomości języka i kultury rosyjskiej.
  • Filologia rosyjska z językiem angielskim (SPS)

Absolwent uzyskuje ugruntowaną wiedzę z zakresu literatury rosyjskiej i angielskiej, historii, kultury oraz wiedzy ogólnej o krajach i społeczeństwie, którego języka się uczy. Cechuje go wysoki poziom wiedzy praktycznej w zakresie wybranej specjalności, polegający na dobrym opanowaniu języków obcych na poziomie biegłości C1 w odniesieniu do języka rosyjskiego i B2+ w ramach języka angielskiego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posługuje się również językiem specjalistycznym (podstawy rosyjskiego i angielskiego języka biznesu, podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Interdyscyplinarność oferty stanowi o przygotowaniu absolwenta do podjęcia pracy w firmach i instytucjach związanych z działalnością usługowo-handlową lub translatorską oraz w placówkach, wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych (np. praca w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu). 

  • Filologia rosyjska (40 +) SPS

Po ukończeniu studiów dzięki zdobytym umiejętnościom pragmatycznym: dobra znajomość języka rosyjskiego, wiedza specjalistyczna (adekwatnie do wybranego modułu), m.in. z zakresu realiów społeczno-gospodarczych Rosji, rosyjskich tłumaczeń biznesowych, korespondencji handlowej lub językowej obsługi sfery turystyki, autoprezentacji i reklamy w turystyce, geografii turystycznej Rosji oraz ze względu na praktyczną znajomość podstaw zarządzania, a także organizacji sektora biznesu i turystki, absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obsługą komunikacji językowej w środowisku rosyjskojęzycznych kontaktów, w tym marketingowych lub ruchu turystycznego. Zdobyte umiejętności umożliwiają absolwentowi również pracę w wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz placówkach wymagających dobrej znajomości języka i kultury rosyjskiej.    

  • Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce (SDS)

Absolwent uzyskuje ugruntowaną wiedzę z zakresu literatury najnowszej, kultury współczesnej, metodologii badań językoznawczych i literackich przy jednoczesnej znajomości specjalistycznego języka rosyjskiego, zapewniającego mu przygotowanie do pracy wymagającej orientacji w sektorze biznesu (rosyjskojęzyczna dokumentacja handlowa w obrocie zagranicznym), stosunkach międzynarodowych, turystyce (m.in. geografia turystyczna Rosji) i reklamie (język środków masowego przekazu i reklamy; przekład tekstów medialnych). Specjalność pozwala także na podjęcie pracy w biurach tłumaczeń, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach.

  • Filologia rosyjska z językiem angielskim (nauczycielska SDS)

Absolwent uzyskuje ugruntowaną wiedzę z zakresu literatury najnowszej, kultury współczesnej, metodologii badań językoznawczych i literackich. Cechuje go wysoki poziom wiedzy praktycznej w zakresie wybranej specjalności, polegający na profesjonalnym opanowaniu języków obcych na poziomie biegłości C2 w odniesieniu do języka rosyjskiego i C1 w ramach języka angielskiego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent przygotowany zostaje do podjęcia wyzwań badawczych i studiów trzeciego stopnia.
Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje przygotowanie i kwalifikacje do nauczania przedmiotów z zakresu specjalności głównej – język rosyjski (we wszystkich typach szkół) i specjalności dodatkowej – język angielski (w szkołach na poziomie podstawowym i gimnazjalnym). Absolwent może realizować się również w pracy zawodowej, np. tłumacza, pracownika oświaty oraz placówek kulturalnych

Znajdziesz nas tutaj