Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

O Katedrze Neofilologii

Rys historyczny

Katedra Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku kształci studentów na kierunku Filologia od ponad 25 lat. Dłuższymi tradycjami kształcenia cieszy się jedynie filologia rosyjska, na którą zrekrutowano kandydatów już w 1971 roku, a więc jeszcze w strukturach Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Słupsku.

W pierwszych latach funkcjonowania magisterskich studiów rusycystycznych w Wyższej Szkole Nauczycielskiej bazę organizacyjną i potencjał kadrowy stanowił dla nich Zakład Filologii Rosyjskiej kierowany przez długie lata przez dr Helenę Stępień, przekształcony następnie1 kwietnia 1991 roku w Zakład Neofilologii. Wraz z rozwojem naukowym kadry dydaktycznej oraz pozyskiwaniem samodzielnych pracowników nauki z innych ośrodków akademickich (m.in. Gdańska, Szczecina, Poznania) następowały kolejne przekształcenia struktury organizacyjnej jednostki. Tak więc, 1 października 1991 roku powołana została Katedra Neofilologii, a trzy lata później – 1 stycznia 1994 roku – Instytut Neofilologii, który objął swą strukturą dotychczas istniejące zakłady, a mianowicie Zakład Literaturoznawstwa Rosyjskiego, Zakład Językoznawstwa Rosyjskiego, Zakład Dydaktyki Języka Rosyjskiego oraz nowo powstały wówczas Zakład Języków Germańskich.

W październiku 1999 r. rozpoczął w Instytucie swą działalność Zakład Filologii Angielskiej. Taka struktura organizacyjna jednostki pozwoliła na rozszerzenie oferty edukacyjnej Instytutu i uruchomienie kształcenia nauczycielskiego już w 5 specjalnościach. Były to: filologa rosyjska, język rosyjski z językiem angielskim, język rosyjski z językiem niemieckim, filologia germańska i filologia angielska. Kształcenie na pierwszych trzech specjalnościach odbywało się w systemie studiów magisterskich dziennych, a na pozostałych – w systemie zawodowych studiów licencjackich dziennych i wieczorowych. Działania te podniosły atrakcyjność studiów, czego wyrazem był wzrost liczby kandydatów na studia filologiczne.

Znaczącym dla rozwoju słupskich specjalności filologicznych był także moment przekazania w użytkowanie naszej jednostce w 2001 roku wyodrębnionego budynku przy ul. Słowiańskiej 8. Dbałość ze strony kolejnych dyrektorów jednostki: profesora Jerzego Wróblewskiego, dra hab. prof. AP Tadeusza Osucha, dr Grażyny Lisowskiej o stworzenie coraz nowocześniejszych warunków studiowania i rozbudowę infrastruktury dydaktycznej Instytutu, przyczyniły się do stopniowego wzmocnienia potencjału zaplecza dydaktyczno-badawczego, w tym w ostatnim czasie o nowo utworzoną pracownię komputerową, kabinę oraz urządzenia techniczne, służące do wykonywania profesjonalnych tłumaczeń językowych (ustnego przekładu symultanicznego i konsekutywnego, tłumaczeń konferencyjnych itp.). Dzięki finalizacji przedsięwzięcia Słupskiego Ośrodka Akademickiego zasadniczo rozszerzyliśmy perspektywy działalności dydaktycznej i naukowej naszego Instytutu.

W wyniku przekształceń organizacyjno-strukturalnych Akademii Pomorskiej i w świetle nowych uwarunkowań funkcjonowania szkolnictwa wyższego (ustawy 2.0 „Konstytucja dla Nauki”) motywowanych kontekstami priorytetowych dyscyplin naukowych, od 1 października 2019 roku dotychczasowy Instytut Neofilologii rozpoczął kolejny etap swej działalności. Wraz z Katedrą Filologii Polskiej – Katedra Neofilologii tworzy jeden Instytut, w perspektywie zainteresowań badawczych którego pozostają wspólne dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo jako wiodące obszary poznawcze.

Przez wszystkie lata istnienia Instytutu Neofilologii, a także w chwili obecnej w strukturze Katedry, zatrudnieni nauczyciele akademiccy odznaczali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. W związku jednak ze specyfiką prowadzonych studiów językowych, a także wobec nowych wyzwań, związanych z umiędzynarodowieniem procesu dydaktycznego (program Erasmus+, umowy bilateralne z ośrodkami naukowymi, międzyuczelniany „program dwóch dyplomów” etc.), w realizację zadań edukacyjnych włączani są specjaliści z krajów obszaru niemiecko-, anglo- i rosyjskojęzycznego. Profesorowie wizytujący z zagranicy wnoszą znaczący wkład w progresywny rozwój specjalności filologicznych naszej Katedry.    

 

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Katedry Neofilologii są obecnie (od 1 października 2021 r.) następujące podmioty:

- Zakład Filologii Germańskiej

- Zakład Filologii Rosyjskiej

 

W Katedrze Neofilologii zatrudnionych jest aktualnie 14 nauczycieli akademickich, w tym 4 profesorów, 10 pracowników na stanowiskach badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, 1 pracownik administracyjny.

 

Aktualna oferta edukacyjna Katedry Neofilologii obejmuje szerokie spektrum atrakcyjnych ścieżek filologicznych w zakresie studiów dwustopniowych.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat uruchomiliśmy obok tradycyjnie prowadzonych specjalności na Filologiach obcych, takich jak: filologia germańska oraz filologia rosyjska, nowe ścieżki o profilu nienauczycielskim, spełniające wymagania współczesnego rynku pracy w zakresie specjalistów branży tłumaczeniowej, biznesowej i turystycznej. Propozycja obejmuje filologię germańską – język niemiecki w biznesie i turystyce, filologię rosyjską z językiem rosyjskim w sferze biznesu i turystyki, filologię rosyjską – literacko-tłumaczeniową. Istotny komponent kształcenia na kierunku Filologia stanowi również ścieżka edukacyjna filologii rosyjskiej z nauczaniem języka polskiego jako obcego skierowana do studentów-cudzoziemców.

Studia w Katedrze Neofilologii zapewniają uzyskanie gruntownej wiedzy w zakresie znajomości historii, literatury, realiów społecznych i kulturowych danego obszaru językowego, nabycie umiejętności praktycznej komunikacji językowej oraz kompetencji posługiwania się językiem specjalistycznym. Przygotowujemy absolwentów do pracy w szkolnictwie, w firmach i instytucjach związanych z zarządzaniem w sferze biznesu, w sektorze usługowo-handlowym, w instytucjach kulturalnych (muzea, regionalne ośrodki kultury), wydawnictwach, mediach, biurach tłumaczeń, a także w dynamicznie rozwijającym się sektorze turystycznym, wymagającym zaawansowanej znajomości języków obcych.

 

Przekształcenia organizacyjne jednostki:

1971 rok – Zakład Filologii Rosyjskiej

01.04.1991 rok – Zakład Neofilologii

01.10.1991 rok – Katedra Neofilologii

01.01.1994 rok – Instytut Neofilologii

01.10.2019 rok – Katedra Neofilologii: Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Filologii Germańskiej, Zakład Filologii Rosyjskiej

01.10.2021 rok – Katedra Neofilologii: Zakład Filologii Germańskiej, Zakład Filologii Rosyjskiej

Znajdziesz nas tutaj