Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakład Filologii Rosyjskiej

Kierownik Zakładu: 

prof. dr hab. Galina Nefagina, prof. zw. AP 

Skład osobowy:

dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP – Prorektor ds. Studentów AP w Słupsku

dr hab. Tadeusz Osuch, prof. AP

prof. dr hab. Swietłana Charczenko - profesor wizytujący

dr Piotr Gancarz

dr Grażyna Lisowska – Kierownik Katedry Neofilologii

dr Tatiana Pudowa

dr Walentyna Bugłak

mgr Ewa Promińska

mgr Maxim Ponomarenko

 

Zakład Filologii Rosyjskiej historycznie ukształtowany został jeszcze w strukturach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, kiedy w 1971 roku zrekrutowano kandydatów na magisterskie studia rusycystyczne. Wraz z rozwojem potencjału kadrowego i zainteresowań naukowych pracowników akademickich następowały kolejne przekształcenia struktury organizacyjnej. W 1994 roku powołano Zakład Literaturoznawstwa Rosyjskiego, Zakład Językoznawstwa Rosyjskiego i Zakład Dydaktyki Języka Rosyjskiego, które skupiały nauczycieli–badaczy zgodnie z określanymi poprzez nazwę własną jednostki specjalizacjami naukowymi. W 2016 roku w strukturze ówczesnego Instytutu Neofilologii, w związku z wyodrębnieniem nowych kierunków badawczych, jak i profilów kształcenia w sferze języka angielskiego i niemieckiego, wyższą koniecznością stało się przyjęcie ujednoliconej koncepcji nominacji struktur organizacyjnych jednostki. Tak więc, powrócono do uprzedniej nazwy – Zakład Filologii Rosyjskiej obok  funkcjonujących Zakładu Filologii Angielskiej i Zakładu Filologii Germańskiej. Zatwierdzona organizacja porządkuje ramy funkcjonalne Katedry Neofilologii, obecnie włączonej w strukturę Instytutu Filologii (od 01.10.2019 r.), w kontekstach prowadzonej działalności dydaktycznej. Zadania naukowe, natomiast, realizowane są w międzyzakładowych zespołach badawczych, zgodnie z przyjętą w Uczelni polityką zarządzania dyscyplinami naukowymi.

Badania naukowe pracowników Zakładu koncentrują się na następujących zagadnieniach:

 • specyfika rosyjskiego procesu historycznoliterackiego oraz jego wpływu na rozwój twórczości literackiej okresu współczesnego; 
 • komparatystyka literacka oraz problematyka filozofii, poetyki, a także recepcji literatury rosyjskiej w metropolii i na emigracji;
 • dyskurs językowy, ekwiwalencja przekładowa, żargonizacja i kolokwializacja języka rosyjskiego;
 • unifikacja systemów językowych, problemy konwergencji oraz integracji ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego, leksyki biznesu oraz ekonomiczno-prawnej.

Wybrane prace naukowe pracowników Zakładu Filologii Rosyjskiej:

prof. dr hab. Galina Nefagina, prof. zw. AP

 

 

 

 

 

 

 

dr Tatiana Pudowa                                        

dr Piotr Gancarz                            

dr hab. Tadeusz Osuch, prof. AP

 

dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP                                                             

dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP                                                             

dr Grażyna Lisowska              

 

Inicjatywy naukowe i dydaktyczne Zakładu Filologii Rosyjskiej:

 • organizacja cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur”;
 • publikowanie pracy zbiorowej o charakterze monografii pokonferencyjnej zatytułowanej „Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur”;
 • organizacja corocznych spotkań młodych naukowców: studentów kierunku i doktorantów literaturoznawstwa rosyjskiego;
 • współorganizacja corocznego Międzynarodowego Seminarium Naukowego „Abaj: filozofia, poetyka, recepcja”  (wraz z działającym przy Katedrze Neofilologii Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej);
 • realizacja projektu czasopisma naukowego „Polilog. Studia Neofilologiczne” (redaktor naczelny – prof. dr hab. Galina Nefagina, prof. zw. AP; sekretarz – dr Piotr Gancarz), nr ISSN: 2083-5485, 20 pkt, poz. 27725 wg wykazu czasopism naukowych MNiSW;
 • opieka merytoryczna nad kołem naukowym rusycystów „Horyzonty Rosji”;
 • organizacja corocznego konkursu wiedzy o Rosji „Ścieżkami Rosji” dla młodzieży regionalnych szkół średnich;
 • współorganizacja międzywydziałowego projektu seminaryjnego pod nazwą: „Borne Sulinowo: Ludzie-Czas-Przestrzeń”;
 • realizacja bilateralna programu „podwójny dyplom” w zakresie filologii rosyjskiej na poziomie SPS i SDS z Kazachskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Abaja w Ałmaty;
 • projekt dwustronny, obejmujący prowadzenie propedeutycznych kursów języka polskiego dla studentów-cudzoziemców, oparty na umowie bilateralnej w ramach „podwójnego dyplomu” i wymiany semestralnej studentów pomiędzy Akademią Pomorską i ukraińskimi uczelniami wyższymi: Narodowy Uniwersytet Biozasobów i Zarządzania Naturą Ukrainy w Kijowie oraz Chersoński Uniwersytet Państwowy.

Oferta studiów

Studia Pierwszego Stopnia (Stacjonarne)

Studia Drugiego Stopnia (Stacjonarne)

 

Znajdziesz nas tutaj