Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Współpraca

Współpraca międzynarodowa i bilateralna

Katedra Neofilologii utrzymuje stałe kontakty oraz prowadzi współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, opartą na umowach, bądź listach intencyjnych.
Podstawowym założeniem określonych porozumień jest wymiana naukowa wykładowców (wykłady gościnne, staże badawcze i dydaktyczne) oraz studentów, m.in. semestralne studia w uczelni partnerskiej lub w ramach programu Erasmus+ (37 umów zawartych z partnerami zagranicznymi w zakresie filologii obcych, w tym: Węgry, Turcja, Łotwa, Słowacja, Czechy, Niemcy, Norwegia, Hiszpania, Włochy itd.). 


Umiędzynarodowieniu procesu kształcenia na ścieżkach filologicznych sprzyja realizacja nauczania w językach obcych (liczni studenci zagraniczni włączeni są w dydaktykę kierunku) oraz czerpanie ze wzorców zagranicznych w zakresie programów studiów, w tym porozumienia w sprawie projektu „podwójnego dyplomu” na filologii germańskiej i rosyjskiej: Kazachstan, Ukraina. Studenci kierunku uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z zagranicy w obszarze programów Erasmus i Visiting Professor (z licznych krajów europejskich, Azji i USA), a także w długo- i krótkoterminowych formach wymiany międzynarodowej, opartej na umowach bilateralnych, zaprojektowanej na lata 2020-2025 (tzw. kierunek wschodni – 41 ośrodków akademickich). Na filologii rosyjskiej część zajęć przedmiotowych realizowana jest przy współudziale partnera zewnętrznego: Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej.


Kontakty naukowe naszej kadry w kraju i za granicą gwarantują dostęp studentom do najnowszej wiedzy naukowej, umożliwiają kontakt z czołowymi badaczami w dziedzinie nauk filologicznych.
Otwartość i nawiązane relacje przez Katedrę Neofilologii z lokalnym środowiskiem biznesu, instytucjami samorządu terytorialnego, kultury (Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, Słupski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny z siedzibą w Słupsku, Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Słupsku), licznymi miejskimi i regionalnymi placówkami oświaty (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem, IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Słupsku i in.), a ponadto udział kadry Katedry w zewnętrznych gremiach doradczych, ewaluacyjnych czy naukowych, sprzyja stałej analizie potrzeb środowiska lokalnego. 


Związki Katedry Neofilologii o statusie międzynarodowym, międzyuczelnianym i międzyinstytucjonalnym pozytywnie świadczą o zaangażowaniu naszej jednostki w wymianę doświadczeń i kontaktów dwustronnych na płaszczyźnie naukowo-edukacyjnej. 

Znajdziesz nas tutaj