Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Współpraca

Współpraca międzynarodowa i bilateralna

Katedra Neofilologii utrzymuje stałe kontakty oraz prowadzi współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, opartą na umowach, bądź listach intencyjnych.

Podstawowym założeniem określonych porozumień jest wymiana naukowa wykładowców (wykłady gościnne, staże badawcze i dydaktyczne) oraz studentów, m.in. semestralne studia w uczelni partnerskiej lub w ramach programu Erasmus+ (blisko 40 umów zawartych z partnerami zagranicznymi w zakresie filologii obcych, w tym: Węgry, Turcja, Łotwa, Słowacja, Czechy, Niemcy, Norwegia, Hiszpania, Włochy itd.).

Umiędzynarodowieniu procesu kształcenia na ścieżkach filologicznych sprzyja realizacja procesu nauczania w językach obcych (liczni studenci zagraniczni włączani są w dydaktykę kierunku) oraz czerpanie ze wzorców zagranicznych w zakresie programów studiów, w tym porozumienia w sprawie projektu „podwójnego dyplomu” na filologii germańskiej i rosyjskiej: Kazachstan, Ukraina.

Studenci kierunku uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z zagranicy w obszarze programów Erasmus i Visiting Professor (z licznych krajów europejskich i Azji), a także w długo- i krótkoterminowych formach wymiany międzynarodowej, opartej na umowach bilateralnych, zaprojektowanej na lata 2020-2025 (tzw. kierunek wschodni – około 32 ośrodków akademickich). Na filologii rosyjskiej część zajęć przedmiotowych realizowana jest przy współudziale partnera zewnętrznego: Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej.

Perspektywicznie w omawianym aspekcie rozwija się również współpraca Katedry Neofilologii ze Stowarzyszeniem „Polacy” i Gimnazjum nr 5 w kazachskiej stolicy Astanie (daw. Nur-Sułtan), które popularyzują w środowisku ofertę kształcenia filologicznego w AP w Słupsku. 

Kontakty naukowe i dydaktyczne naszej kadry w kraju oraz za granicą gwarantują dostęp studentom do najnowszej wiedzy naukowej, umożliwiają kontakt z czołowymi badaczami w dziedzinie nauk filologicznych.

Otwartość i nawiązane relacje przez Katedrę Neofilologii z lokalnym środowiskiem biznesu, instytucjami samorządu terytorialnego, kultury (Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, Słupski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny z siedzibą w Słupsku, Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Słupsku), licznymi miejskimi i regionalnymi placówkami oświaty (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem, IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Słupsku i in.), a ponadto udział kadry Katedry w zewnętrznych gremiach doradczych, ewaluacyjnych czy naukowych, sprzyja stałej analizie potrzeb środowiska lokalnego.

Związki Katedry Neofilologii o statusie międzynarodowym, międzyuczelnianym i międzyinstytucjonalnym pozytywnie świadczą o zaangażowaniu naszej jednostki w wymianę doświadczeń i kontaktów dwustronnych na płaszczyźnie naukowo-edukacyjnej.

Znajdziesz nas tutaj