Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Działalność naukowa i dydaktyczna

Badania naukowe pracowników Zakładu koncentrują się na następujących zagadnieniach:

 • specyfika rosyjskiego procesu historycznoliterackiego oraz jego wpływu na rozwój twórczości literackiej okresu współczesnego; 
 • komparatystyka literacka oraz problematyka filozofii, poetyki, a także recepcji literatury rosyjskiej w metropolii i na emigracji;
 • dyskurs językowy, ekwiwalencja przekładowa, żargonizacja i kolokwializacja języka rosyjskiego;
 • unifikacja systemów językowych, problemy konwergencji oraz integracji ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego, leksyki biznesu oraz ekonomiczno-prawnej.

Wybrane prace naukowe pracowników Zakładu Filologii Rosyjskiej:

prof. dr hab. Galina Nefagina, prof. zw. AP

 

 

 

 

 

 

 

dr Tatiana Pudowa                                        

dr Piotr Gancarz                            

dr hab. Tadeusz Osuch, prof. AP

 

dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP                                                             

dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP                                                             

dr Grażyna Lisowska              

 

Inicjatywy naukowe i dydaktyczne Zakładu Filologii Rosyjskiej:

 • organizacja cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur”;
 • publikowanie pracy zbiorowej o charakterze monografii pokonferencyjnej zatytułowanej „Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur”;
 • organizacja corocznych spotkań młodych naukowców: studentów kierunku i doktorantów literaturoznawstwa rosyjskiego;
 • współorganizacja corocznego Międzynarodowego Seminarium Naukowego „Abaj: filozofia, poetyka, recepcja”  (wraz z działającym przy Katedrze Neofilologii Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej);
 • realizacja projektu czasopisma naukowego „Polilog. Studia Neofilologiczne” (redaktor naczelny – prof. dr hab. Galina Nefagina, prof. zw. AP; sekretarz – dr Piotr Gancarz), nr ISSN: 2083-5485, 20 pkt, poz. 27725 wg wykazu czasopism naukowych MNiSW;
 • opieka merytoryczna nad kołem naukowym rusycystów „Horyzonty Rosji”;
 • organizacja corocznego konkursu wiedzy o Rosji „Ścieżkami Rosji” dla młodzieży regionalnych szkół średnich;
 • współorganizacja międzywydziałowego projektu seminaryjnego pod nazwą: „Borne Sulinowo: Ludzie-Czas-Przestrzeń”;
 • realizacja bilateralna programu „podwójny dyplom” w zakresie filologii rosyjskiej na poziomie SPS i SDS z Kazachskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Abaja w Ałmaty;
 • projekt dwustronny, obejmujący prowadzenie propedeutycznych kursów języka polskiego dla studentów-cudzoziemców, oparty na umowie bilateralnej w ramach „podwójnego dyplomu” i wymiany semestralnej studentów pomiędzy Akademią Pomorską i ukraińskimi uczelniami wyższymi: Narodowy Uniwersytet Biozasobów i Zarządzania Naturą Ukrainy w Kijowie oraz Chersoński Uniwersytet Państwowy.

Znajdziesz nas tutaj