Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Działalność naukowa

Kierunki badań

Problematyka badawcza jednostki w głównej mierze kształtowana jest przez specyfikę nauczanych języków obcych. Można wyróżnić, zatem, blok zagadnień literaturoznawczych, zmierzających do wyjaśnienia i określenia specyfiki literatury rosyjskiego Romantyzmu oraz jej wpływu na rozwój twórczości literackiej okresu współczesnego; komparatystyka literacka oraz problematyka antropologiczna, a także filozoficzne inspiracje literackie; kategoria wolności w literaturze rosyjskiej XX wieku oraz nowa literatura realistyczna i rosyjski postmodernizm; postaci charyzmatyczne w literaturze niemieckojęzycznej. Są to badania ciągłe, które w ostatnim okresie poszerzono o nowe aspekty badań literacko-kulturoznawczych i historycznych, koncentrujące się na zagadnieniach samodzierżawia, uniwersalizmu i fenomenów kulturowych Starej Rusi, kultury dworskiej kręgu angielskiego doby wczesnych Plantagenetów, a także kultury Pomorza po 1945 roku (aspekty literackie).

W zakresie badań lingwistycznych zasadniczą rolę odgrywają zagadnienia unifikacji systemów językowych, problemy internacjonalizacji oraz integracji ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa komputerowego, leksyki biznesu oraz ekonomiczno-prawnej. Jednym z ważniejszych kierunków specjalizacyjnych jest aspekt funkcjonalny gramatyki rosyjskiej, polskiej i niemieckiej, często w ujęciu konfrontatywnym oraz zagadnienie konceptualizacji stanów rzeczy jako czynności i zdarzeń na różnych etapach rozwoju historycznego języka niemieckiego. W kontekście kultury masowej natomiast analizowana jest problematyka współczesnej ruszczyzny, zagadnienie żargonizacji i kolokwializacji języka.

Do specjalizacji naukowych, kształtujących trzeci blok zagadnień badawczych, należą problemy językoznawstwa stosowanego, głównie akwizycji języka, w tym: czynniki emocjonalne w procesie uczenia się i nauczania języków obcych na przykładzie języka angielskiego, specyfika nauczania języka obcego w warunkach pokrewieństwa językowego (na materiale języków rosyjskiego i polskiego), zdolności w języku obcym oraz kognitywne aspekty w nauce języka obcego.

Wymieniona wyżej tematyka badawcza w dużej mierze stanowi przedmiot dociekań naukowych i zasadniczy krąg analityczny organizowanych przez Instytut konferencji – głównie Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wschód-Zachód. Dialog kultur.

Znajdziesz nas tutaj