Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakład Historii i Teorii Literatury

Kierownik Zakładu: 

dr hab. Tomasz Tomasik, prof. AP

Skład osobowy Zakładu: 

dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP

dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP

dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP

dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP

Badania naukowe członków Zakładu koncentrują się na zagadnieniach:
 • historia literatury polskiej od średniowiecza po współczesność
 • topika literatury staropolskiej
 • romantyzm a nowoczesność
 • literatura emigracyjna
 • związki między literaturą polska a literaturą rosyjską i ukraińską
 • związki między literaturą a sztuką
 • kobiecość i męskość w literaturze i kulturze
 • tożsamość/inność w literaturze i kulturze
 • postsakralność w literaturze
Wiodące tematy badawcze członków Zakładu: 

dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP

 • analiza i interpretacja staropolskiej poezji, prozy i tekstów paraliterackich
 • wizje i komponenty przestrzenne staropolskiego orbis terrarum na tle kultury i tradycji dawnej Europy
 • opozycje przestrzenne określane według zróżnicowanych kryteriów: obszar natury – obszar kultury, locus amoenus – locus horridus, sacrum – profanum, lux – tenebrae
 • filozoficzne i antropologiczne aspekty przestrzeni egzystencjalnej (w tym geograficznej)
 • toposy literackie i motywy zakorzeniające człowieka w określonym miejscu i czasie, łączące z wiekami dawnymi, identyfikujące z narodem, z tradycją Wielkich i Małych Ojczyzn (zwłaszcza w kontekście tradycji kaszubskiej i problemów regionalnych)
 • przestrzeń literacka w perspektywie geopoetyki
 • poetyka kulturowa
 • duchowość chrześcijańska

 

dr hab. Sławomir Rzepczyńskim, prof. AP

 • twórczość polskich romantyków (głównie Mickiewicza i Norwida) 
 • dyskurs polityczny polskiego romantyzmu (szczególnie odzwierciedlenie w utworach romantyków przemian politycznych, społecznych, świadomościowych, kulturowych, kształtowanie się warstwy inteligenckiej, a także nowych form społecznej komunikacji)
 • romantyzm jako nowoczesność (głównie perspektywa podmiotowa) 
 • „długie trwanie” polskiego romantyzmu

 

 

dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP

 • literatura Drugiej Emigracji
 • doświadczenie totalitaryzmu w literaturze, literatura łagrowa (polska i rosyjska)
 • związki literatury polskiej z literaturą rosyjską i ukraińską
 • twórczość Fiodora Dostojewskiego
 • polska poezja międzywojenna

 

dr hab. Tomasz Tomasik, prof. AP

 • literatura polska XX i XXI wieku (szczególnie: Janusz St. Pasierb, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska) 
 • reprezentacje męskości w literaturze i kulturze współczesnej (szczególnie męskość w kontekście doświadczenia wojennego, męskie rytuały) 
 • związki literatury ze sztuką (kategoria ekfrazy, motyw zamku w literaturze)
 • inspiracje filozoficzne w literaturze

 

dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP

 • historia polskiej literatury współczesnej (motywy tożsamości, obcości, inności, cielesności, płciowości i relacji rodzinnych)
 • teoria literatury (doświadczenie – cielesność –płciowość – kulturowość, feminizm)
 • postsakralność, religijność w polskiej literaturze współczesnej

 

 Inicjatywy badawcze członków Zakładu: 
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu Rzeczpospolita domów organizowana we współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

 

 

 • okolicznościowe sympozja naukowe
 • udział w komitecie redakcyjnym Studiów o męskości 

Znajdziesz nas tutaj