Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studenci

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia germańska

Specjalność:
filologia germańska – język niemiecki w biznesie i turystyce
filologia germańska specjalność nauczycielska
filologia germańska – język niemiecki z j. angielskim

 

Kompetencje w zakresie umiejętności

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia germańska posiada zbliżoną do rodzimej, znajomość języka obcego w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent filologii germańskiej po ukończeniu studiów drugiego stopnia posiada kompetencję językową na poziomie C2 Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy

 

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku

Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce

Studia pierwszego stopnia (6 semestrów) na kierunku filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce pozwalają uzyskać praktyczną znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 oraz wiedzę z zakresu kultury, literatury i historii niemieckiego obszaru językowego.

Studia te zapoznają studentów również ze specjalistycznym językiem używanym w sektorze ekonomiczno-finansowym rozumianym jako sektor biznesu oraz ze specjalistycznym językiem sektora turystycznego, w tym języka z branży hotelarskiej i gastronomicznej. W czasie trwania studiów student odbywa obligatoryjną praktykę zawodową w placówkach związanych z powyższymi sektorami. W programie studiów przewidziane są również zajęcia z podstaw zarządzania i marketingu.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia germańska język niemiecki w biznesie i turystyce jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (4 semestry).

Nabyta wiedza umożliwia mu swobodne wykorzystanie języka w pracy zawodowej, np. jako tłumacz, pracownik administracyjny w przedsiębiorstwach kooperujących z partnerem niemieckim, jako pracownik hotelu, organizator wycieczek turystycznych i imprez kulturalnych. Student może podjąć pracę w instytucjach kulturalno-oświatowych, takich jak muzea, regionalne ośrodki kultury oraz w archiwach, wydawnictwach, redakcjach czasopism oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu mówionego i pisanego, redakcji tekstu i jego interpretacji. itp.

 

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku

Filologia germańska specjalność nauczycielska

Studia pierwszego stopnia (6 semestrów) na kierunku filologia germańska - specjalność nauczycielska pozwalają uzyskać praktyczną znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 oraz wiedzę z zakresu kultury, literatury i historii niemieckiego obszaru językowego.

Absolwent dysponuje niezbędną wiedzą psychologiczną oraz pedagogiczną, dzięki której rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania. Potrafi zaplanować proces dydaktyczno-wychowawczy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Ma udokumentowaną wiedzę oraz praktykę w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, wynikających z przepisów prawa oświatowego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia tej specjalności uzyskuje  kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Absolwent studiów drugiego stopnia tej specjalności uzyskuje  kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego również w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku

Filologia germańska – język niemiecki z językiem angielskim

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent odznacza się biegłą znajomością języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie C1 według ESOKJ oraz na poziomie B2+ w zakresie języka angielskiego. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obsługą komunikacji językowej w kontaktach usługowo-handlowych, w obsłudze ruchu turystycznego, firmach marketingowych, instytucjach kulturalnych (np. muzea, regionalne ośrodki informacji turystycznej) oraz placówkach wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych (np. wydawnictwa, redakcje czasopism, środki masowego przekazu).Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Znajdziesz nas tutaj