Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studenci

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia angielska

Filologia angielska (SPS) specjalność nienauczycielska

Absolwent trzyletnich studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja nienauczycielska posługuje się językiem angielskim w stopniu odpowiadającym poziomowi biegłości językowej C1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent posiada umiejętność skutecznego i swobodnego wypowiadania się na dowolny temat, zarówno w mowie jak i w piśmie. Jego wypowiedź charakteryzuje płynność oraz poprawność językowa. Ma utrwalone struktury gramatyczne, w tym składniowe oraz słownictwo odpowiadające ww. poziomowi językowemu. Potrafi bez większego wysiłku rozumieć każdą odmianę języka mówionego, bez względu na słyszany akcent, czy rodzaj dyskursu. Rozumie autentyczne teksty pisane, zarówno potoczne, akademickie, jak i fachowe. Absolwent umie korzystać ze słowników, innych źródeł tekstowych oraz multimedialnych do rozwiązywania problemów językowych.

Absolwent posiada ogólną wiedzę o języku, historii, a także literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych. Absolwent ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą teorii tłumaczenia, zna podstawowe techniki przekładowe oraz specyfikę transferu językowego oraz interkulturowego.

Nabyte umiejętności neofilologiczne umożliwiają absolwentowi pracę w sektorze usług wymagającym wysokich kompetencji językowych oraz kulturowych, m.in. w turystyce, urzędach, firmach handlowych, przedsiębiorstwach, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, transporcie i logistyce oraz biurach tłumaczeń.

Zdobyte kwalifikacje w trakcie trzyletnich studiów I stopnia uprawniają absolwenta do podjęcia studiów drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra.

Filologia angielska (SPS) specjalność translatoryczna

Absolwent trzyletnich studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja translatoryczna posługuje się językiem angielskim w stopniu odpowiadającym poziomowi biegłości językowej C1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent posiada umiejętność skutecznego i swobodnego wypowiadania się na dowolny temat, zarówno w mowie jak i w piśmie. Jego wypowiedź charakteryzuje płynność oraz poprawność językowa. Ma utrwalone struktury gramatyczne, w tym składniowe oraz słownictwo odpowiadające ww. poziomowi językowemu. Potrafi bez większego wysiłku rozumieć każdą odmianę języka mówionego, bez względu na słyszany akcent, czy rodzaj dyskursu. Rozumie autentyczne teksty pisane, zarówno potoczne, akademickie, jak i fachowe. Absolwent umie korzystać ze słowników, innych źródeł tekstowych oraz multimedialnych do rozwiązywania problemów językowych. Absolwent posiada ogólną wiedzę o języku, historii, a także literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych. Skutecznie posługuje się metajęzykiem charakterystycznym dla specjalizacji translatorycznej. Absolwent ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą teorii tłumaczenia, zna podstawowe techniki przekładowe oraz specyfikę transferu językowego oraz interkulturowego. Nabyte umiejętności neofilologiczne umożliwiają absolwentowi pracę w sektorze usług wymagającym wysokich kompetencji językowych oraz kulturowych, m.in. w turystyce, urzędach, firmach handlowych, przedsiębiorstwach, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, transporcie i logistyce oraz biurach tłumaczeń. Zdobyte kwalifikacje w trakcie trzyletnich studiów I stopnia uprawniają absolwenta do podjęcia studiów drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra.

Filologia angielska (SPS) specjalność nauczycielska

Absolwent trzyletnich studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska posługuje się językiem angielskim w stopniu odpowiadającym poziomowi biegłości językowej C1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent posiada umiejętność skutecznego i swobodnego wypowiadania się na dowolny temat, zarówno w mowie jak i w piśmie. Jego wypowiedź charakteryzuje płynność oraz poprawność językowa. Ma utrwalone struktury gramatyczne, w tym składniowe oraz słownictwo odpowiadające ww. poziomowi językowemu. Potrafi bez większego wysiłku rozumieć każdą odmianę języka mówionego, bez względu na słyszany akcent, czy rodzaj dyskursu. Rozumie autentyczne teksty pisane, zarówno potoczne, akademickie, jak i fachowe. Absolwent umie korzystać ze słowników, innych źródeł tekstowych oraz multimedialnych do rozwiązywania problemów językowych.

Absolwent posiada ogólną wiedzę o języku, historii, a także literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych. Skutecznie posługuje się metajęzykiem charakterystycznym dla specjalizacji nauczycielskiej. Absolwent ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą psychologii, pedagogiki, akwizycji języka oraz metodyki nauczania języka angielskiego. Absolwent zna i potrafi wykorzystać różnorodne metody i techniki nauczania języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów I i II etapu edukacyjnego.

Nabyte umiejętności neofilologiczne umożliwiają absolwentowi pracę w sektorze usług wymagającym wysokich kompetencji językowych oraz kulturowych, m.in. w turystyce, urzędach, przedsiębiorstwach. Absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych (I i II etap edukacyjny).

Zdobyte kwalifikacje w trakcie trzyletnich studiów I stopnia uprawniają absolwenta do podjęcia studiów drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra.

Filologia angielska (SDS) specjalność translatoryczna

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja translatoryczna potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w życiu codziennym i pracy zawodowej. Śledzi na bieżąco wydarzenia i procesy zachodzące w świecie kultury, polityki i gospodarki oraz potrafi doceniać wartość dziedzictwa kulturowego swojego regionu i dbać o poszerzanie międzynarodowych stosunków kulturalnych. Absolwent posiada kompetencję językową na poziomie C2 według Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia mu swobodne posługiwanie się językiem angielskim w mowie, a także w piśmie w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Absolwent specjalności filologia angielska o specjalizacji translatorycznej posiada szczegółową i zaawansowaną wiedzą oraz umiejętności w zakresie tłumaczeń, redagowania tekstów, opracowywania projektów, a także ustnej i pisemnej komunikacji w języku obcym w sektorze prywatnym i państwowym. Jego kwalifikacje i zdobyte umiejętności pozwalają na zatrudnienie w instytucjach związanych z pracą tłumacza, w charakterze pracownika wydawnictw, redakcji czasopism, środków masowego przekazu, w instytucjach kultury (muzea, ośrodki kultury), archiwach, bibliotekach oraz w sektorze turystycznym (pracownik biura podróży, pilot wycieczek zagranicznych, przewodnik), jak również w sektorze usługowo-handlowym i w sferze biznesu.

Absolwent przygotowany jest teoretycznie i praktycznie do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Filologia angielska (SDS) specjalność nauczycielska

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w życiu codziennym i pracy zawodowej. Śledzi na bieżąco wydarzenia i procesy zachodzące w świecie kultury, polityki i gospodarki oraz potrafi doceniać wartość dziedzictwa kulturowego swojego regionu i dbać o poszerzanie międzynarodowych stosunków kulturalnych. Absolwent posiada kompetencję językową na poziomie C2 według Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia mu swobodne posługiwanie się językiem angielskim w mowie, a także w piśmie w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Absolwent posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Absolwent specjalizacji nauczycielskiej dysponuje niezbędną wiedzą psychologiczną oraz pedagogiczną, dzięki której rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania. Potrafi zaplanować proces dydaktyczno-wychowawczy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Ma udokumentowaną wiedzę oraz praktykę w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, wynikających z przepisów prawa oświatowego, a także potrafi zadbać o rozwój warsztatu pracy i prawidłowo zaplanować ścieżkę awansu zawodowego. Może również podjąć pracę na stanowiskach wymagających wysokiej kompetencji językowej, znajomości kultury i realiów krajów anglojęzycznych. Zdobyte kompetencje i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w placówkach oraz instytucjach kulturalno-oświatowych, wydawnictwach, biurach podróży jak i w sektorze ogólnie pojętego biznesu. Absolwent jest wdrożony do realizowania idei samokształcenia i pracy zespołowej oraz doskonalenia ustawicznego.

Absolwent przygotowany jest teoretycznie i praktycznie do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Znajdziesz nas tutaj