Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Filologia angielska – translatoryczna

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Absolwent trzyletnich studiów I stopnia na kierunku filologia w zakresie filologia angielska - translatoryczna posługuje się językiem angielskim w stopniu odpowiadającym poziomowi biegłości językowej C1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent posiada umiejętność skutecznego i swobodnego wypowiadania się na dowolny temat, zarówno w mowie jak i w piśmie. Jego wypowiedź charakteryzuje płynność oraz poprawność językowa. Ma utrwalone struktury gramatyczne, w tym składniowe oraz słownictwo odpowiadające ww. poziomowi językowemu. Potrafi bez większego wysiłku rozumieć każdą odmianę języka mówionego, bez względu na słyszany akcent, czy rodzaj dyskursu. Rozumie autentyczne teksty pisane, zarówno potoczne, akademickie, jak i fachowe. Absolwent umie korzystać ze słowników, innych źródeł tekstowych oraz multimedialnych do rozwiązywania problemów językowych.

Absolwent posiada ogólną wiedzę o języku, historii, a także literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych. Absolwent ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą teorii tłumaczenia, zna podstawowe techniki przekładowe oraz specyfikę transferu językowego oraz interkulturowego.

Nabyte umiejętności neofilologiczne umożliwiają absolwentowi pracę w sektorze usług wymagającej wysokich kompetencji językowych oraz kulturowych, m.in. w turystyce, urzędach, firmach handlowych, przedsiębiorstwach, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, transporcie i logistyce oraz biurach tłumaczeń.

Znajdziesz nas tutaj