Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Filologia angielska  - specjalizacja translatoryczna

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Absolwent specjalności filologia angielska o specjalizacji translatorskiej posiada szczegółową i zaawansowaną wiedzą oraz umiejętności w zakresie tłumaczeń, redagowania tekstów, opracowywania projektów, a także ustnej i pisemnej komunikacji w języku obcym w sektorze prywatnym i państwowym. Jego kwalifikacje i zdobyte umiejętności pozwalają na zatrudnienie w instytucjach związanych z pracą tłumacza, w charakterze pracownika wydawnictw, redakcji czasopism, środków masowego przekazu, w instytucjach kultury (muzea, ośrodki kultury), archiwach, bibliotekach oraz w sektorze turystycznym (pracownik biura podróży, pilot wycieczek zagranicznych, przewodnik), jak również w sektorze usługowo-handlowym i w sferze biznesu.

Znajdziesz nas tutaj