Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Filologia angielska – specjalizacja nauczycielska

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Absolwent specjalności filologia angielska w specjalizacji nauczycielskiej posiada kompetencje językową na poziomie C2 według Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego od III etapu edukacyjnego. Absolwent specjalizacji nauczycielskiej dysponuje niezbędną wiedzą psychologiczną oraz pedagogiczną, dzięki której rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania. Potrafi zaplanować proces dydaktyczno-wychowawczy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Ma udokumentowaną wiedzę oraz praktykę w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, wynikających z przepisów prawa oświatowego, a także potrafi zadbać o rozwój warsztatu pracy i prawidłowo zaplanować ścieżkę awansu zawodowego. Może również podjąć pracę na stanowiskach wymagających wysokiej kompetencji językowej, znajomości kultury i realiów krajów anglojęzycznych.

Zdobyte kompetencje i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w placówkach oraz instytucjach kulturalno-oświatowych, wydawnictwach, biurach podróży jak i w sektorze ogólnie pojętego biznesu. Absolwent jest wdrożony do realizowania idei samokształcenia i pracy zespołowej oraz doskonalenia ustawicznego.

Znajdziesz nas tutaj