Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Filologia angielska – nauczycielska

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Absolwent trzyletnich studiów I stopnia na kierunku filologia w zakresie filologia angielska - nauczycielska posługuje się językiem angielskim w stopniu odpowiadającym poziomowi biegłości językowej C1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent posiada umiejętność skutecznego i swobodnego wypowiadania się na dowolny temat, zarówno w mowie jak i w piśmie. Jego wypowiedź charakteryzuje płynność oraz poprawność językowa. Ma utrwalone struktury gramatyczne, w tym składniowe oraz słownictwo odpowiadające ww. poziomowi językowemu. Potrafi bez większego wysiłku rozumieć każdą odmianę języka mówionego, bez względu na słyszany akcent, czy rodzaj dyskursu. Rozumie autentyczne teksty pisane, zarówno potoczne, akademickie, jak i fachowe. Absolwent umie korzystać ze słowników, innych źródeł tekstowych oraz multimedialnych do rozwiązywania problemów językowych.

Absolwent posiada ogólną wiedzę o języku, historii, a także literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych. Absolwent ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą psychologii, pedagogiki, akwizycji języka oraz metodyki nauczania języka angielskiego. Absolwent zna i potrafi wykorzystać różnorodne metody i techniki nauczania języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów I i II etapu edukacyjnego.

Absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych. Zdobyte kwalifikacje w trakcie trzyletnich studiów I stopnia uprawniają absolwenta do podjęcia studiów drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra.

Znajdziesz nas tutaj