Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Filologia angielska – komunikacja w mediach

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Absolwent trzyletnich studiów I stopnia na kierunku filologia w zakresie filologia angielska - Komunikacja w mediach posługuje się językiem angielskim w stopniu odpowiadającym poziomowi biegłości językowej C1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent posiada umiejętność skutecznego i swobodnego wypowiadania się na dowolny temat, zarówno w mowie jak i w piśmie. Jego wypowiedź charakteryzuje płynność oraz poprawność językowa. Ma utrwalone struktury gramatyczne, w tym składniowe oraz słownictwo odpowiadające ww. poziomowi językowemu. Potrafi bez większego wysiłku rozumieć każdą odmianę języka mówionego, bez względu na słyszany akcent, czy rodzaj dyskursu. Rozumie autentyczne teksty pisane, zarówno potoczne, akademickie, jak i fachowe. Absolwent umie korzystać ze słowników, innych źródeł tekstowych oraz multimedialnych do rozwiązywania problemów językowych.

Absolwent posiada ogólną wiedzę w zakresie historii, znaczenia, form przekazu oraz kształtowania mediów (tradycyjnych i najnowszych, z włączeniem mediów masowych), literatury, realiów społecznych i kulturowych angielskiego obszaru językowego. Nabyte umiejętności neofilologiczne umożliwiają absolwentowi pracę w sektorze usług wymagającej wysokich kompetencji językowych oraz kulturowych, m.in. wydawnictwa, instytucje reprezentowane przez rzeczników prasowych, organy UE, administracja publiczna, instytucje kulturalne, organizacje pozarządowe, czy agencje promocji i reklamy.

Zdobyte kwalifikacje w trakcie trzyletnich studiów I stopnia uprawniają absolwenta do podjęcia studiów drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra.


 

Znajdziesz nas tutaj